Statuten ATV Ooghduyne

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.

1. De vereniging draagt de naam: “Amateurtuindersvereniging Ooghduyne” kortweg: A.T.V.Ooghduyne.
2. Zij is gevestigd te Julianadorp, in de gemeente Den Helder.

Artikel 2.

De vereniging is opgericht op achttien januari negentienhonderdvierenentachtig, en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL.

Artikel 3.

De vereniging stelt zich ten doel:
a. Het behartigen van de belangen van haar leden.
b. Het maken van propaganda voor het tuinieren als ontspanning en recreatie.
c. Het bevorderen van de kennis van haar leden met betrekking tot het kweken van bloemen, groente en fruit.

MIDDELEN.

Artikel 4.

De vereniging tracht haar doel langs wettige weg te bereiken door:
a. Het houden of doen houden van lezingen, voordrachten, films en dergelijke.
b. Het bevorderen van gezamenlijke inkopen van zaden, planten, meststoffen en andere bij de vereniging of bij de leden van
de vereniging benodigde materialen.
c. Het verzoeken om overheidssteun ten behoeve van haarzelf of haar leden.
d. Het in huur of in eigendom verwerven van grond teneinde de leden in de gelegenheid te stellen het tuinieren daadwerkelijk te beoefenen.
e. Alle andere wettige middelen die voor het bereiken van haar doel bevorderlijk en/of nuttig zijn of kunnen zijn.

LIDMAATSCHAP.

Artikel 5.

1. De vereniging kent leden, ereleden en leden van verdienste.
2. Leden van de vereniging kunnen zijn meerderjarige personen, die daartoe het verzoek hebben gedaan bij het bestuur.
Behoudens het bepaalde in artikel 11 hebben alle leden recht op het huren van een tuin op het complex.
3. Ereleden kunnen zijn zij, die geen lid van de vereniging zijnde, zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.
4. Leden van verdienste kunnen zijn zij, die lid van de vereniging zijn en zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 6.

Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden, zoals een en ander geregeld in het huishoudelijk reglement. Bij niet toelating tot lid, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

AANVANG EN BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP.

Artikel 7.

De wijze van aanvang of beëindiging van het lidmaatschap, alsmede de rechten en plichten van de leden, worden bij huishoudelijk reglement nader geregeld met inachtneming van hetgeen te dien aanzien bij de statuten bepaald is.

Artikel 8.

1. Ereleden en leden van verdienste worden,door de leden van de vereniging in jaarvergadering bijeen geroepen, op voordracht van het verenigingsbestuur benoemd.
2. Het lidmaatschap van een lid vangt aan op het moment dat het lid met toestemming van het bestuur door de secretaris wordt ingeschreven.

Artikel 9.

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. Door overlijden.
b. Op verzoek, door schriftelijke opzegging vanwege het lid gedaan, aan het einde van de derde maand nadat het verzoek bij het bestuur van de vereniging is binnengekomen, de maand waarin het verzoek is verzonden daaronder niet begrepen.
c. Door opzegging door het bestuur met inachtneming van een opzeg termijn van vier weken, indien het lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen. Wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer in redelijkheid van de vereniging niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d. Tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap staan gedurende één maand na de datum van kennisgeving beroep open bij de algemene vergadering.
2. In de gevallen in lid 1 onder b en c bedoeld kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3.
a. Van het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap wordt het lid door het bestuur schriftelijk in kennis gesteld.
b. Tegen het besluit tot opzegging van of ontzetting uit het lidmaatschap staan gedurende één maand na de datum van kennisgeving beroep open bij de algemene vergadering.
c. Hangende de beroepstermijn en de beroepsprocedure is het lid geschorst.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

BEGUNSTIGERS/ LEDEN BUITEN DEN HELDER.

Artikel 10.

Begunstigers zijn zij, die -zonder lid te zijn van de vereniging- de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum door het bestuur is vastgesteld.

Artikel 11.

1. Leden die hun woonplaats hebben buiten de gemeente Den Helder kunnen geen rechten doen gelden op een tuin van de vereniging.
2. Begunstigers hebben geen recht op een tuin van de vereniging.
3. Van het bepaalde bij het eerste lid van dit artikel kan door het bestuur niet dan in uitzonderlijke gevallen worden afgeweken.

FINANCIËN.

Artikel 12.

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met éénendertig december, met dien verstande dat in het jaar van oprichting het boekjaar zal lopen van negentien januari tot en met éénendertig december.

Artikel 13.

1. De inkomsten van de vereniging kunnen behalve uit de contributies van de leden, bestaan uit.
a. Bijdragen van begunstigers.
b. Subsidies.
c. Giften, legaten en erfstellingen.
d. Andere inkomsten.
2. De vereniging zal geen erfstellingen aanvaarden, dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 14.

1. De leden zijn verplicht jaarlijks een op voordracht van het bestuur door de algemene vergadering vast te stellen bijdrage aan de vereniging te voldoen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen, voor een termijn van ten hoogste één jaar, geheel of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de bij het vorig lid van dit artikel bedoelde verplichting. De ontheffingstermijn kan telkens voor een zelfde periode worden verlengd.
3. Bij de eerstvolgende algemene vergadering stelt het bestuur de vergadering in kennis van een verleende ontheffing. Het vermeldt daarbij de reden waarom de ontheffing is verleend.
4. Keurt de algemene vergadering de ontheffing af, dan is geen verdere verlenging daarvan mogelijk.

HET BESTUUR.

Artikel 15.

1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste zeven personen.
2. Ten hoogste twee/ vijfde deel van het totaal aantal bestuursleden kan buiten de leden worden benoemd.
3. De algemene vergadering benoemt het bestuur en stelt het aantal bestuursleden vast, met inachtneming van de leden 1 en 2 van dit artikel.
4. De voorzitter van het bestuur wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.

Artikel 16.

1. Het bestuur benoemt uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris en een penningmeester.
2. De voorzitter, of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de vereniging.
3. Als voorzitter van het bestuur, als secretaris of als penningmeester zijn slechts leden van de vereniging benoembaar.

Artikel 17.

1. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, zodanig, dat elk der bestuursleden ten hoogste vier jaren van het bestuur deel uitmaakt.
2. De voorzitter en secretaris treden niet tegelijkertijd af.
3. De afgetreden bestuursleden kunnen terstond na hun aftreden eenmaal worden herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode. In bijzondere gevallen kan een reeds eerder herbenoemd bestuurslid voor een tweede maal worden herbenoemd.
4. Bestuursleden die in een tussentijdse vacature worden benoemd nemen, voor wat betreft het rooster van aftreden, de plaats in van het lid in wiens functie zij opvolgen.
5. Onverminderd het bepaalde bij het eerste lid van dit artikel eindigt het
bestuurslidmaatschap van de voorzitter, de secretaris en/ of penningmeester in ieder geval door het beëindigen van het gewone lidmaatschap van de vereniging.
6. Onverminderd het overigens ten aanzien van de beëindiging van het
bestuurslidmaatschap bij deze statuten bepaalde, eindigt het bestuurslidmaatschap van de bestuursleden, die niet tevens lid van de vereniging zijn bovendien, in geval zij meer dan het bij het tweede lid van artikel 15 van deze statuten toegestane gedeelte van het
bestuur uitmaken.
7. In geval van beëindiging van het bestuurslidmaatschap, als bedoeld in het vorige lid, treden de bestuursleden, niet zijnde leden van de vereniging, af in de volgorde waarin zij tot het bestuur benoemd werden, met dien verstande dat de eerste benoemde het eerste aftreedt, zolang tot hun aantal het toegestane gedeelte niet langer overtreft.
8. Het bestuurslidmaatschap van elke der bestuursleden eindigt tevens op verzoek om ontslag door het betrokken lid schriftelijk aan de vereniging gedaan.

Artikel 18.

1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
2. Een schorsing welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het enkel verloop van die termijn.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR.

Artikel 19.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorzieningen in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur houdt toezicht op de naleving van de bepalingen van de statuten en van de overige voorschriften welke door of vanwege de vereniging kunnen worden gegeven.
4. Het bestuur bereidt de algemene ledenvergadering voor. Het zorgt voor een tijdige oproep van de leden tot deelname aan de vergadering, onder gelijktijdig verzending van de agenda met eventuele toelichtende stukken.

Artikel 20.

1. Het bestuur is niet dan voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering bevoegd tot:
a. Het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
b. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
2. Op het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in het vorig lid van dit artikel kan door of tegen derden een beroep worden gedaan.
3. Onverminderd het bij het eerste lid bepaalde is het bestuur zonder voorafgaande toestemming van de algemene ledenvergadering bevoegd tot:
a. Het doen uitgeven welke in het belang van de vereniging of van de leden van de vereniging noodzakelijk zijn.
b. Het aangaan van overeenkomsten welke de vereniging op enigerlei wijze ten opzichte van derden verplichten. Een en ander voor zover die uitgaven of de uit die overeenkomsten voor de vereniging voortvloeiende verplichtingen, jaarlijks op de algemene vergadering vastgestelde begroting niet te boven gaan.

Artikel 21.

1. De voorzitter samen met de secretaris, of bij afwezigheid hun plaatsvervangers, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte.
2. Zij kunnen zich in rechte laten bijstaan door een deskundige.

COMMISSIES.

Artikel 22.

Het bestuur kan zich bij het uitoefenen van haar taak doen bijstaan door een of meer commissies.
De instelling, taak en bevoegdheden van deze commissies worden nader geregeld bij het huishoudelijk reglement.

DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 23.

1. Jaarlijks wordt, uiterlijk drie maanden na het verstrijken van het verenigingsjaar, tenminste één algemene vergadering bijeengeroepen.
2. Een algemene vergadering wordt bovendien bijeengeroepen, wanneer het bestuur daartoe aanleiding ziet of wanneer een/tiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging daarom, onder opgave van redenen, schriftelijk verzoekt.
3. In geval de vergadering moet plaatsvinden op verzoek van het aantal leden als bedoeld in het vorig lid, is het bestuur verplicht de algemene vergadering op een termijn binnen vier weken na ontvangst van het verzoek bijeen te roepen.
4. Indien aan het verzoek van de leden, binnen veertien dagen, door het bestuur geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept.

Artikel 24.

1. Tot de algemene ledenvergadering hebben toegang de leden en de ereleden en de leden van verdienste.
2. Leden hebben ieder één stem in de vergadering.
3. Ereleden hebben in de vergadering een adviserende stem.
4. Het bestuur, of, indien de vergadering door anderen dan het bestuur bijeengeroepen, diegenen die de vergadering bijeenroepen, kunnen beslissen dat derden tot de algemene vergadering worden toegelaten. Deze derden hebben dan een adviserende stem.

Artikel 25.

1. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering omvat in ieder geval de volgende punten:
a. Het verslag van het bestuur over de werkzaamheden in het verstreken verenigingsjaar.
b. Rekening en verantwoording over het verstreken verenigingsjaar en het verslag van de kascommissie.
c. Benoeming van de kascommissie bestaande uit tenminste twee leden van de vereniging, die tevens niet lid zijn van het bestuur.
d. Begroting voor het lopende verenigingsjaar.
e. Voorziening in bestuursvacatures.

Artikel 26.

1. Behoudens het bepaalde bij artikel 29 van deze statuten, is de algemene vergadering tot besluiten bevoegd, wanneer een/tiende van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet aanwezig is, zal binnen een maand na afloop van de vergadering, doch niet eerder dan verloop van een termijn van zeven dagen, ten aanzien van dezelfde punten een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden besluiten kunnen worden genomen.
2. Behoudens het bepaalde bij het vierde lid onder b en c van dit artikel en het bepaalde bij artikel 29 worden besluiten door de algemene vergadering genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Over zaken wordt mondeling gestemd. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd met inachtneming van de volgende regels.
a. Blanco of ondertekende stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
b. Bij verkiezing van personen is diegene gekozen, op wie tenminste twee/derde van het aantal aanwezige leden hun stem hebben uitgebracht.
c. Indien het onder b genoemde aantal stemmen niet op één persoon wordt uitgebracht, wordt een tweede stemming gehouden ten aanzien van de twee kandidaten, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verworven. Gekozen is de kandidaat, op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht. Bij het staken van de stemmen beslist het lot.
Wanneer bij een tweede stemming meer dan twee personen voor herstemming komen, wordt eveneens door het lot bepaald ten aanzien van welke twee van hen de herstemming wordt gehouden, dan wel over wie met de persoon, op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, herstemd wordt.

Artikel 27.

Van hetgeen in de algemene vergadering behandeld wordt, houdt de secretaris de notulen bij.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN OF ONTBINDING VAN DE VERENIGING.

Artikel 28.

1. De statuten kunnen gewijzigd of aangevuld in een algemene vergadering, waarin tenminste de helft van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is en welke is opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statuten wijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Voor besluiten betreffende het in het eerste lid bedoelde voorstel is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Indien in deze vergadering het in het eerste lid vereiste aantal leden niet aanwezig is, wordt binnen vier weken doch niet eerder dan zeven dagen na afloop van de vergadering een nieuwe vergadering belegd met dezelfde agendapunten. In deze vergadering kan, ongeacht het aantal dan aanwezige leden, met betrekking tot in het eerste lid bedoelde voorstel een besluit genomen worden met meerderheid van t twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
5. Het besluit tot statutenwijziging wordt van kracht nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
6. Tot ontbinding van de vereniging kan op gelijke wijze worden besloten als in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel is bepaald.
7. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, wordt het bestuur belast met de liquidatie en de afwikkeling van zaken.
8. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering zodanige doeleinden als het meest met het doel van de vereniging overeenstemt.

SLOTBEPALINGEN.

Artikel 29.

1. Het bestuur kan bij huishoudelijk reglement nadere regels stellen met betrekking tot de interne organisatie van de vereniging en haar organen.
2. Het reglement zal geen bepaling bevatten, welke in strijd zijn met de wet of het bij deze statuten bepaalde.
3. Veranderingen in voorschriften bij huishoudelijk reglement gegeven, hebben geen terugwerkende kracht.

Artikel 30.

Bij verschil van mening over de uitleg van enig bij deze statuten gegeven bepaling beslist de algemene vergadering. De comparanten zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.