Algemene informatie AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.

Welke persoonsgegevens gebruikt ATV Ooghduyne van u:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adres, postcode en woonplaats
  • Telefoon/ mobielnummer
  • E-mailadres

Doel en grondslag voor verwerking persoonsgegevens:

  • Het afhandelen van de betaling en lidmaatschap
  • Verzending van mededelingen namens de vereniging
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om verenigingszaken uit te kunnen voeren

Hoelang bewaard ATV Ooghduyne uw persoonsgegevens

ATV Ooghduyne bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Wij hanteren de volgende van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Personalia

Gedurende lidmaatschap+

Administratieve verwerking

Adres

Gedurende lidmaatschap+

Administratieve verwerking

Geboortedatum

Gedurende lidmaatschap+

Administratieve verwerking

Telefoon/ mobielnummer

Gedurende lidmaatschap+

Administratieve verwerking

E-mailadres

Gedurende lidmaatschap+

Administratieve verwerking

IBAN-nummer

Gedurende lidmaatschap+

Administratieve verwerking

+ tot 7 jaar na beëindiging lidmaatschap (wettelijke bewaarplicht)

Als u op de wachtlijst staat, en u laat schrappen van deze lijst, dan verwijderen wij uw gegevens per direct van de wachtlijst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

ATV Ooghduyne verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een noodzakelijke wettelijke verplichting. ATV Ooghduyne blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies

ATV Ooghduyne gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken bij bezoek van onze website.

 

Onze website maakt gebruik van een beveiligde verbinding, zodat gegevens die u aan ons stuurt via de website of via ons e-mailadres niet door onbevoegden kunnen worden onderschept en gelezen.

Als u naar aanleiding van deze uitleg nog vragen of opmerkingen heeft, stuur dan een e-mail aan info@atvOoghduyne.nl. Mocht u een klacht hebben over hoe wij omgaan met uw gegevens, kunt u die ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ATV Ooghduyne en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@atvOoghduyne.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

ATV Ooghduyne wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pers…

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ATV Ooghduyne neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@atvooghduyne.nl